ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๓  รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น กองนโยบายและแผน ขอสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-        รายละเอียดการเบิกใช้งบประมาณ

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................