ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๒  การลงนามรับรองบุคลากรของหน่วยงานที่มีฐานะไม่เทียบเท่าคณะและไม่อยู่ในโครงสร้าง

 

สรุปเรื่อง  

 

          หน่วยงานศูนย์ภาษา หน่วยงานวิชาศึกษาทั่วไป ไม่มีระเบียบให้สามารถลงนามรับรองคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ เพราะไม่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงทำให้บุคลากรมีปัญหาเรื่องลงนามในเอกสารต่างๆ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ     

         

           

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................