ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๑  แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน การพบคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกำหนดประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน นั้น จึงขอแจ้งกำหนดการพบคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานเตรียมดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ    

         

           

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................