ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

                            ๔.๒   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๔.๓   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

                            ๕.๒   การพิจารณาเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๕.๓   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                            ๕.๔   โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

                            ๕.๕   รายงานผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

                            ๕.๖   การจัดสรรงบประมาณทุนภายใน

                            ๕.๗   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการทำผลงานวิชาการและงานวิจัย

                            ๕.๘   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นตาม Re-Profiling ของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                            ๕.๙   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๕.๑๐  การดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ