ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๗   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน มีการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละครั้ง หน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕.๒ ซึ่งได้ระบุค่าตอบแทนในอัตราที่เท่ากันทุกระดับ คือ กรรมการที่เป็นบุคคลภายใน ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทต่อคน แต่ต้องมีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อวัน หากไม่ถึงให้ลดลง ๖ ชั่วโมงตามส่วน นั้น

    ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ในการดำเนินการตรวจประเมินในแต่ละระดับจะมีองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ในการประเมินที่มากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................