ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๖   (ร่าง) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยโดยสำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและจัดทำ (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีมติมอบหมายให้ สำนักมาตรฐานฯ ดำเนินการปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานหน่วยงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา นั้น ในการนี้ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้ดำเนินการปรับปรุงตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................