ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๕   (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

    ด้วย มหาวิทยาลัยโดยสำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในการนี้ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................