ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๔   (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    ทุกระดับ โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................