ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๒   (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ค้นหาวิธีการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................