ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๑   แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แล้วนั้น กองนโยบายและแผน จึงได้รวบรวมแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................