ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๕  เสนอสร้างตัวอักษรและโลโก้ของมหาวิทยาลัย

 

สรุปเรื่อง  

 

                   เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เล็งเห็นถึงการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าจดจำในกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สะดุดตาในภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำไปใช้ในสื่อทุกประเภทให้เป็นที่น่าสนใจ จึงได้มีการเสนอสร้างตัวอักษรซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมหาวิทยาลัย รวมทั้งโลโก้ที่จะใช้ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่องานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวอย่างตัวอักษรและโลโก้ที่ได้ผ่านการออกแบบ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................