ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๓  รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น กองนโยบายและแผน ขอสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

เอกสารประกอบ (เพิ่มเติม)

-       รายละเอียดการเบิกใช้งบประมาณ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................