ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

         

           

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................