ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

         

           

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................