ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง และหัวหน้างาน


2559 | 2557- 2558 | 2556 | 2555 | 2554


ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์
 • นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
  นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานอธิการบดี

 • อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • อ.ไชย มีหนองหว้า
  ผู้อำนวยการ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผศ.ละเอียด ขจรภัย
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้

 • ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • อ.เสริมศรี เจิมประไพ
  ผู้อำนวยการ
  ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

 • อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
  ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว

 • ดร.นารี คูหาเรืองรอง
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนสาธิต

ผู้อำนวยการกอง

 • นางสาวกัลยทัศน์ พราหมณ์สำราญ
  ผู้อำนวยการกองกลาง

 • นางนงลักษณ์ สมณะ
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

หัวหน้างาน

 • ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
  หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 • อ.จิราภรณ์ ทองทวี
  หัวหน้างานศูนย์ภาษา

 • อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์