ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง และหัวหน้างาน


2561-2562 | 2560 | 2559 | 2557- 2558 | 2556 | 2555 | 2554


ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์
 • นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
  นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานอธิการบดี
  e-mail: nitiwadee@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  e-mail: sasithorn@vru.ac.th

 • ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
  ผู้อำนวยการ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  e-mail: taksina@vru.ac.th

 • ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
  e-mail: sekporn@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  Email : research@vru.ac.th

 • อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว
  e-mail: chaiwut@vru.ac.th

 • ดร.นารี คูหาเรืองรอง
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนสาธิต
  e-mail: aree@vru.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

 • นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
  ผู้อำนวยการกองกลาง
  e-mail: nitiwadee@vru.ac.th

 • นางนงลักษณ์ สมณะ
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  e-mail: nongluk@vru.ac.th

หัวหน้างาน

 • อ.จิราภรณ์ ทองทวี
  หัวหน้างานศูนย์ภาษา
  e-mail: chiraporn@vru.ac.th

 • อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
  หัวหน้างาน
  มรภ.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
  e-mail: tannicha@vru.ac.th