คณบดี


2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 • ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
  คณะวิทยาการจัดการ
  e-mail: praphunphong@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  e-mail: pannraphat@vru.ac.th

 • ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  e-mail: songpoltanarit@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  e-mail: pisak@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
  คณะครุศาสตร์
  e-mail: angkana@vru.ac.th

 • ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  e-mail: aree.sa@vru.ac.th

 • รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  e-mail: benchalak@vru.ac.th

 • รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
  บัณฑิตวิทยาลัย
  e-mail: -

 • ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  e-mail: nisa@vru.ac.th