คณบดี


2560(1)| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 • ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
  รักษาราชการแทนคณบดี
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
  รักษาราชการแทนคณบดี
  คณะครุศาสตร์

 • ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
  รักษาราชการแทนคณบดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช
  รักษาราชการแทนคณบดี
  คณะวิทยาการจัดการ

 • รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
  รักษาราชการแทนคณบดี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
  รักษาราชการแทนคณบดี
  คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
  บัณฑิตวิทยาลัย

 • ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
  วิิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ