คณบดี


2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 • ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
  คณะวิทยาการจัดการ

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
  คณะครุศาสตร์

 • ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
  บัณฑิตวิทยาลัย

 • ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ