คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


2560 (1) | 2559 |2557-2558 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553


อธิการบดี

 • ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
  e-mail: supot@vru.ac.th

รองอธิการบดี

 • รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
  e-mail: sasinan@vru.ac.th

 • ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
  e-mail: jessada@vru.ac.th

 • รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
  e-mail: narumol@vru.ac.th

 • อ.ไชย มีหนองหว้า
  e-mail: chai@vru.ac.th

 • ผศ.ปิยะ สงวนสิน
  e-mail: piya.sa@vru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
  e-mail: pitchayanee@vru.ac.th

 • อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
  e-mail: siriporn@vru.ac.th

 • อ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
  e-mail: chaiwut@vru.ac.th

 • ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
  e-mail: tarapong@vru.ac.th

 • อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
  e-mail: rojjanant@vru.ac.th

 • ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม
  e-mail: anchan@vru.ac.th