คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


2560 (1) | 2559 |2557-2558 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553


รักษาราชการแทนอธิการบดี

  • อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

รองอธิการบดี

  • รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

  • ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

  • รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

  • ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

ผู้ช่วยอธิการบดี

  • ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

  • อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ

  • อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์