คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


2560 (1) | 2559 |2557-2558 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553


อธิการบดี

 • ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

รองอธิการบดี

 • รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

 • ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

 • รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

 • อ.ไชย มีหนองหว้า

 • อาจารย์ปิยะ สงวนสิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

 • อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ

 • อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

 • อ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

 • อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่

 • ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม