คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


2559 |2557-2558 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553


อธิการบดี

 • รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

รองอธิการบดี

 • อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

 • รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

 • ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ

 • ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย

 • ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

 • รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา

 • ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก

 • ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล

 • อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

 • อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์