คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


 1. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
 2. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
 3. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
 4. รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
 5. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
 6. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
 7. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
 8. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
 9. อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
 10. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
 11. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
 12. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
 13. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
 14. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
 15. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
 16. ผศ.ละเอียด ขจรภัย
 17. ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
 18. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
 19. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
 20. นางนิธิวดี เจริญสุข