คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


 1. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองประธานกรรมการ
 3. ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ กรรมการ
 4. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
 5. ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย กรรมการ
 6. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย กรรมการ
 7. รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ กรรมการ
 8. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ
 9. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์ กรรมการ
 10. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กรรมการ
 11. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ
 12. ผศ.ดร.อุษา คงทอง กรรมการ
 13. ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ
 14. อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการ
 15. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการ
 16. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการ
 17. ผศ.ละเอียด ขจรภัย กรรมการ
 18. ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ กรรมการ
 19. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า กรรมการ
 20. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ กรรมการและเลขานุการ