คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


 1. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
 2. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
 3. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
 4. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
 5. อ.ไชย มีหนองหว้า
 6. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
 7. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
 8. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
 9. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 10. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
 11. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
 12. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
 13. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
 14. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
 15. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
 16. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
 17. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
 18. ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
 19. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
 20. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ