คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


2560(2) |2560(1) |2559 (2) | 2559 (1) | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 • ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
  นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • รศ.ชาคริต อนันทราวัน

 • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

 • ศ.ดร.เดือน คำดี

 • นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

 • นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

 • นายศานิตย์ นาคสุขศรี

 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

 • นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

 • ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 • ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
  อธิการบดี

 • นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์
  ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 • รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

 • ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

 • ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 • รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

 • ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

 • อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

 • ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร


 • รศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย