คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


2559 (2) | 2559 (1) | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 • นายจรูญ ถาวรจักร์์
  นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • รศ.ชาคริต อนันทราวัน

 • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

 • ศ.ดร.เดือน คำดี

 • ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

 • นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

 • ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

 • นายศานิตย์ นาคสุขศรี

 • นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ

 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 • รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
  อธิการบดี

 • นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
  ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 • อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

 • ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

 • รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 • รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

 • ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

 • ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

 • ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ


 • ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย