คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


 1. นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 2. นายวิกรม ปิติสุข กรรมการ
 3. นายอภิชัย สุทธาโรจน์ กรรมการ
 4. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการ
 5. นางปราณี ศิวารมณ์ กรรมการ
 6. นายนพรัตน์ คุ้มศรี กรรมการ
 7. นายบุญยืน ผ่องใส กรรมการ
 8. นางศิรรัตน์ ทงก๊ก กรรมการ
 9. ดร.สุเทพ บุญซ้อน กรรมการ
 10. นายธงไชย อึ้งเจริญ กรรมการ
 11. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ กรรมการ
 12. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์ กรรมการ
 13. ผศ.ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ กรรมการ
 14. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร กรรมการ
 15. ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการ
 16. ผศ.ดร.ฤดี กรุดทอง กรรมการ
 17. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
 18. นางจีรนันท์ มีผา กรรมการ