คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


 1. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ประธานกรรมการ
 2. นางศิรรัตน์ ทงก๊ก กรรมการ
 3. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ กรรมการ
 4. นายบุญยืน ผ่องใส กรรมการ
 5. นางจีรนันท์ มีผา กรรมการ
 6. นายวิกรม ปิติสุข กรรมการ
 7. นายฐิรัฐ นาถวิริยกุล กรรมการ
 8. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการ
 9. นายอภิชัย สุทธาโรจน์ กรรมการ
 10. นายนพรัตน์ คุ้มศรี กรรมการ
 11. ผศ.วิมล จิโรจพันธุ์ กรรมการ
 12. นายวรวัชร ศรัทธาวัฒนกุล กรรมการ
 13. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์ กรรมการ
 14. ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการ
 15. นายศักดา คล้ายร่มไทร กรรมการ
 16. พ.ญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการ
 17. นายยิ่งยศ หมัดนุรักษ์ กรรมการ
 18. พ.อ.หญิงนันท์มนัส ธำมรงค์รัตน์ิ์ กรรมการ
 19. นายผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์ กรรมการ