คณะกรรมการสภาวิชาการ


 1. ผศ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ประธานสภาวิชาการ
 2. ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. รศ.พิเศษ กัลยา แสงเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ กรรมการ
 11. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ
 12. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ
 13. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ
 14. ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ
 15. ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม กรรมการ
 16. ผศ.ดร.รัตนา สีดี กรรมการ
 17. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี กรรมการ
 18. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ