คณะกรรมการสภาวิชาการ


 1. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานสภาวิชาการ
 2. ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
 4. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. อ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. อ.ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ กรรมการ
 10. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ กรรมการ
 11. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ
 12. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ กรรมการ
 13. อ.ดร.รัตนา สีดี กรรมการ
 14. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ
 15. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยานิมิตร กรรมการ
 16. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ