ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การทดสอบสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การทดสอบสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุม

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               ๑. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี       

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………

……………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………..