ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ ขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปิดหลักสูตรนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จึงขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก ๕ คน คงเหลือ ๒ คน ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ  ๒) อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอเสนอการขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………