ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ ขอยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สรุปเรื่อง  

ตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนั้น

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่าปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวิภาพ มีบทบาทอย่างยิ่งในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอยกเลิกการขอปิดหลักสูตรดังกล่าว

และขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอเสนอแบบเสนอ

ขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................