ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕ การขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

สรุปเรื่อง  

ตามที่ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาการขออนุมัติรายชื่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพน์ร่วม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรณีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ราย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถาบันการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

รอบที่ ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยนักศึกษาได้ขอยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดังนี้

๑) นางสาวกีรติ  บินซัน       รหัสประจำตัว 60G54800106

    อาจารย์ ดร.ศศิธร  หาสิน ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

    ดร.ภูวษา  ชานนท์เมือง   กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

๒) นางสาวณรี  สอนสา       รหัสประจำตัว 60G54800107

    อาจารย์ ดร.ศศิธร  หาสิน ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

    ดร.ภูวษา  ชานนท์เมือง   กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และไม่มีผลงานวิชาการตามที่กำหนด ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ       

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................