ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ แบบเสนอขอปิดหลักสูตร

สรุปเรื่อง  

๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากหลักสูตรรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒ ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักสูตรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานานแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เรียน จึงส่งผลให้จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจำนวนน้อยเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................