ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรและแบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตร

สรุปเรื่อง  

๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการคำนวณและการพยากรณ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคำนวณและการพยากรณ์ เนื่องจากหลักสูตรเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เนื่องจากหลักสูตรเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและเพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนารอบด้าน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ที่ทันสมัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ    

๕.๓.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและเพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพัฒนาบัณฑิต

ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนารอบด้าน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จึงขอเสนอแบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................