ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอปิดหลักสูตร

สรุปเรื่อง  

๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลา ๒ ปี จึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และมีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................