ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

……...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................