ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง  

๕.๓.๑ ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เนื่องจากครบวงรอบในการปรับปรุง (๕ ปี) และหลักสูตรตระหนักถึงความสำคัญ

และเล็งเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติจึงกำหนดให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล

และความเชื่อมโยงกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งรูปแบบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

ให้นำเสนอรูปแบบดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

               ๕.๓.๒ ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพให้สูงขึ้นและมีความทันสมัย ขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ที่นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา

ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรูปแบบการเสนอขอพัฒนาหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอรูปแบบ

ดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในการนี้คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

               ๕.๓.๓ ด้วยคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพให้สูงขึ้นและมีความทันสมัย ขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ที่นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา

ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรูปแบบการเสนอขอพัฒนาหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอรูปแบบ

ดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในการนี้คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................