ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

 กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

               จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................