ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒   

   

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรจากสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้คณะได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................