ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ นั้น บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ไข

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................