ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ได้พิจารณาและ  มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นั้น บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ไข

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................