ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               วาระที่ ๖.๒ กำหนดการประชุมสภาวิชาการ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

               จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................