ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ   

สรุปเรื่อง  

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการศึกษาตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาในโครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกฏหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ  ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................