ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เนื่องจากหลักสูตรครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร และได้ทำการปรับโครงสร้างหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ทั้งนี้หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารกับนานาชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป คณะจึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบวงรอบการปรับปรุง ทั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ

แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องด้วยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อการบริหารงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนทำให้บุคลากรมีเพียงความรู้ทางการบริหารอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีความรู้ทางด้านภาครัฐและภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลักสูตรจึงขอเสนอแบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบวงรอบการปรับปรุง โดยกำหนดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร์ ไว้เป็น ๒ แขนงวิชา คือแขนงวิชาการบริหารท้องถิ่น และแขนงวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในประเด็นยุทธศาสตร์

การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนโยบายทางเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” คณะจึงขอปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................