ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้คณะได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจาก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรฯ ดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

      ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................