ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ ขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ปิดหลักสูตรนั้น

แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ คงอยู่ จำนวน ๗๒ คน เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ จึงขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๕ คน เหลือ ๑ คน

เดิม

ใหม่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  พยอมใหม่

๔. อาจารย์ ดร.โยษิตา  เจริญศิริ

๕. อาจารย์เฉลิมพล  แก้วเทพ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอเสนอการขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ต่อคณะกรรมการ

สภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) ปิดหลักสูตรนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) จึงขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก ๕ คน คงเหลือ ๑ คน

เดิม

ใหม่

๑. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข

๒. อาจารย์สินิทรา  สุขสวัสดิ์

๓. อาจารย์ลลิดา  แก้วฉาย

๔. อาจารย์วรพจน์  ศิริชาลีชัย

๕. อาจารย์พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุ

๑. อาจารย์พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอเสนอการขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)

ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................