ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

สรุปเรื่อง  

๕.๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงโดยเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพิ่มคุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

และปรับแผนการรับนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๓๐ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๕ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๓๐ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๕ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๓๐ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๐ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๓๐ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๕ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๒๕ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๐ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๔๐ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๐ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อปรับแผนการรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม ๔๐ คนต่อปีการศึกษา ขอปรับเป็น ๒๐ คนต่อปีการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ        

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................