ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตรได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจในการผลิตบัณฑิตออกไปเป็นบุคลากรด้านการปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นนักปกครองที่มี

ความสามารถในการพัฒนา มีองค์ความรู้ปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................