ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง  

๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เนื่องจากหลักสูตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ส่วนโภชนาการมีส่วนสำคัญ

มีการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับเพศ วัย และภาวะสุขภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะนำไปสู่

การมีสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากหลักสูตรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านการดำเนินงาน

มาแล้วเป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการ           

ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและเพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนารอบด้าน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ     

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................