ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................