ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   วาระที่ ๕.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นบุคคลภายนอกมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงได้จัดทำ
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................