ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  แบบเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบแขนงวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอขอปิดแขนงวิชาและปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากแขนงวิชาดังกล่าว
มีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีจำนวนนักศึกษาคงเหลือตลอดหลักสูตร จำนวน ๓๗ ราย
 เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงขอปิดแขนงวิชาและปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๓ คน เหลือ ๑ คน ดังนี้

เดิม

ใหม่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ไม้พุ่ม

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์  เผือกมงคล

  อาจารย์นิรินธนา  บุษปฤกษ์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ไม้พุ่ม

คณะวิทยาการจัดการจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    

๔. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................