ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘)

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

จำนวน ๘ หลักสูตร เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอเสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) จำนวน ๘ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)      

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

๘. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

               จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗               

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..