ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่  ๔.๑  รายงานการปิดหลักสูตร

สรุปเรื่อง

                        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ให้ข้อเสนอแนะโดยวาจา เรื่อง การดำเนินการปิดหลักสูตรในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรและสาขาวิชาต้องดูแลนักศึกษา

จนสำเร็จการศึกษานั้น ทั้งนี้เพื่อให้การปิดหลักสูตรเป็นการปิดโดยสมบูรณ์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย และเสนอต่อ สกอ. เพื่อทราบอีกครั้งนั้น ในการนี้มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าได้ดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาทุกคนแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อทราบ

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..