ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความต้องการ

ของตลาดแรงงาน ตลอดจนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                          

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

๓. หลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต            สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)

๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)

๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)

๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)

๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

๑.  เพื่อพิจารณา

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................