ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๕ การเสนอขอปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สรุปเรื่อง  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการดำเนินการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น       

ด้วยหลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ จึงขออนุญาตปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีสาเหตุ ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. ไม่สามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี

๒. การจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีอาจารย์ใหญ่สำหรับนักศึกษาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์

๓. ต้องมีสถาบันแพทย์แผนไทยอื่นๆ เป็นสถาบันพี่เลี้ยงของหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย

๔. ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง คือคุณวุฒิปริญญาโททางการแพทย์แผนไทย และทุกคนต้องมีใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทย ทั้ง ๔ ประเภท  

จึงเสนอปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘                

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่เสนอ

๑.  เพื่อพิจารณา

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................