ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  การพัฒนารายวิชาใหม่ของศูนย์ภาษา

สรุปเรื่อง  

ด้วยศูนย์ภาษาได้พัฒนารายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนให้เหมาะสมกับสาขาวิชาและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาและเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงขอเสนอคำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ รายวิชา ดังนี้

๑. VLE106  ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น

๒. VLE311  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง

๓. VLE312  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอศิลปะการแสดง

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………..…………..………….…….................................................................................................................................................................................................................................................